GEDRAGSREGELS VOOR DE NMI MEDIATOR


Download het document NMI Gedragsregels in PDF formaat

Waar in deze Gedragsregels wordt gesproken van 'het Reglement' wordt bedoeld het NMI Mediation Reglement. De in deze Gedragsregels gehanteerde begrippen komen overeen met de begrippen in het reglement.

Artikel 1 - Algemeen

1.1. De Mediator dient zich te allen tijde zodanig te gedragen dat het vertrouwen in het NMI en in Mediation niet wordt geschaad. De Partijen wijzen zelf een Mediator aan.

1.2. Indien de Partijen de hulp van het NMI wensen bij de keuze van een Mediator, dienen zij een schriftelijke aanvraag in bij het Secretariaat. De aanvraag bevat de namen, (e-mail)adressen, telefoon- en faxnummers van de Partijen en hun eventuele vertegenwoordigers, alsmede een globale omschrijving van de Kwestie.

1.3. De Mediator gedraagt zich conform het Reglement.

Artikel 2 - Onafhankelijkheid

2.1. Een Mediator die zelf een belang heeft bij het resultaat van de Mediation, neemt zijn benoeming niet aan.

2.2. De Mediator mag niet in een Kwestie optreden waarin hij een van de Partijen tevoren heeft geadviseerd. Het voorgaande is niet van toepassing indien hij alle Partijen zijn positie heeft duidelijk gemaakt en Partijen hem desondanks verzoeken als Mediator op te treden.

2.3. De Mediator dient aan alle partijen duidelijkheid te verschaffen over de relatie die hij en/of een of meer van zijn kantoorgenoten met een of meer Partijen heeft of heeft gehad.

2.4. De Mediator dient zich aan de Mediation te onttrekken als naar zijn mening de Gedragsregels en/of het Reglement niet worden of kunnen worden nageleefd.

2.5. Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden zal de Mediator zich niet mogen laten leiden door buiten de Mediation gelegen belangen.

2.6. De Mediator dient zich onafhankelijk op te stellen. De Mediator mag geen uitspraak doen over de Kwestie of een onderdeel daarvan, tenzij Partijen hem dat gezamenlijk uitdrukkelijk verzoeken.

Artikel 3 - Mediation-overeenkomst

De Mediator is verplicht voorafgaand aan de Mediation met alle Partijen een Mediation-overeenkomst te sluiten, uitleg te geven over het Mediation-proces, de inhoud van de Mediation-overeenkomst en het Reglement.

Artikel 4 - Werkwijze Mediator

4.1. De Mediator dient de Mediation met de nodige voortvarendheid te behandelen.

4.2. De Mediator verlangt van Partijen dat zij de informatie verstrekken die voor een goede besluitvor-ming noodzakelijk is.

4.3. De Mediator zorgt voor een evenwichtige behandeling van de Kwestie en bevordert zoveel mogelijk dat iedere Partij op gelijkwaardige wijze aan bod komt.

Artikel 5 - Geheimhouding

5.1. De Mediator betrekt geen derden bij de Mediation en verstrekt over de Mediation geen informatie aan derden, behoudens met toestemming van Partijen.

5.2. De Mediator dient alle derden die hij bij de Mediation betrekt of over de Mediation informeert, schriftelijk geheimhouding op te leggen.

Artikel 6 - Honorarium

6.1. De Mediator dient met Partijen over zijn honorarium een afspraak te maken en deze in de Mediation-overeenkomst vast te leggen.

6.2. De Mediator bepaalt zijn honorarium uitsluitend op uurbasis en onafhankelijk van het met de Mediation te bereiken resultaat.

6.3. De Mediator dient een duidelijk gespecificeerde declaratie in waaruit blijkt welke werkzaamheden zijn verricht en welke kosten waarvoor in rekening worden gebracht. De Mediator dient een verrichtingenstaat bij te houden en deze desgevraagd over te leggen.

6.4. De Mediator mag de aanvang respectievelijk de voortgang van zijn werkzaamheden afhankelijk stellen van het stellen van zekerheid door Partijen voor de voldoening van zijn declaratie.

Artikel 7 - Collegiale houding

7.1. De Mediator die een Mediation van een andere Mediator overneemt, is verplicht zijn voorganger hierover te informeren.

7.2. In het geval de Mediator wordt vervangen, zal de nieuwe Mediator zijn werkzaamheden niet aanvangen voordat de declaraties van zijn voorganger en de tot dusverre betrokken Hulppersonen volledig zijn betaald.

7.3. De Mediator kan niettemin zijn werkzaamheden aanvangen wanneer hij schriftelijke toestemming heeft van het Bestuur van het NMI.

7.4. Bij vervanging van de Mediator door een andere Mediator is de voorgaande Mediator op verzoek van Partijen verplicht om de opvolgende Mediator volledig te informeren. Daarvan is uitgezonderd de informatie die tijdens een Afzonderlijk Gesprek is verstrekt, tenzij met betrekking tot die informatie de afspraak is gemaakt dat deze aan de andere Partij mocht worden doorgegeven.

Artikel 8 - Tuchtrecht

De Mediator is onderworpen aan tuchtrecht conform het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators dat vigeert voor Mediators.