Bastian Mediation, uw business partner bij conflict & coaching

Werken met mensen of andere ondernemingen is niet altijd even eenvoudig. Het lukt ook niet altijd om iedereen tevreden te houden. Zolang dat in goede harmonie gebeurt, is er weinig aan de hand. Maar indien het uitmondt in een conflict dan is het niet gemakkelijk om uit die impasse te komen. Zeker niet als partijen kiezen voor een verdedigende positie in plaats van te werken aan een opbouwende, toekomstgerichte oplossing.

Het kan daarbij gaan om een arbeidsconflict maar ook een zakelijk conflict met een externe partij. In all gevallen slokt een dergelijk conflict tijd op, het genereert negatieve energie en brengt onnodige kosten met zich mee. Hulp van een mediator kan daar verandering in brengen.

Het oplossen van een conflict maar nog liever het voorkomen ervan middels mediation is veelal een goede, snelle en effectieve manier.

Mediation werkt

"Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijk belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen."

Bastian Mediation heeft de visie dat voor vrijwel ieder zakelijk en/of arbeidsconflict er een voor betrokken partijen aanvaardbare oplossing is.

In mediation wordt:

 • In de eerste plaats bereikt dat de ene partij aan de andere duidelijk kan maken waar het conflict naar zijn/haar opvatting over gaat;
 • Bereikt dat men eens echt naar elkaar luistert (en probeert om elkaar te begrijpen);
 • Helder gemaakt welke belangen aan de standpunten van partijen ten grondslag liggen en welke gezamenlijke belangen die partijen hebben;
 • Een situatie gecreëerd, waarin partijen zélf hun oplossing(en) voor hun conflict bedenken.
Daardoor kan dat geschil veelal op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden.

Wanneer is mediation zinvol?

Bastian Mediation kan ingeschakeld worden door iedereen met een zakelijk, arbeidsconflict: bedrijven, arbodiensten, re-integratiebureaus, overheidsinstellingen, particulieren, verzekeraars, etc.

Waarover kunnen zakelijke conflicten gaan?

 • Niet nakomen van gemaakte afspraken
 • Verschil van mening over strategie binnen de organisatie
 • Interpretatie van contracten
 • Verschil van mening over procedures
 • Levering van diensten of producten
 • Incasso
 • Onduidelijkheid over verdeling van taken en verantwoordelijkheden
 • De wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt
 • Omgangsvormen die gehanteerd worden
 • Verschillen in karakter, gedrag en stijl
 • De manier waarop men met elkaar communiceert

Investering

De investering in mediation is afhankelijk van het honorarium van de mediator en de gemaakte kosten. De tijdsduur waarbinnen met behulp van mediation een conflict kan worden opgelost is sterk afhankelijk van de aard van het conflict en van de daarbij betrokken emoties én van de manier waarop partijen zich opstellen. Als vuistregel geldt dat de gemiddelde mediation ongeveer 10 tot 15 uur (verdeeld over 3 a 6 sessies) in beslag neemt.

Het van toepassing zijnde tarief is € 175,00 per uur. Alleen de tijd die de mediator aan uw zaak besteedt, wordt doorberekend. Additionele kosten hebben betrekking op reiskosten (afhankelijk van de locatie) en het inschakelen van derden (advocaten, fiscalisten, makelaars, accountants of andere deskundigen).

Mediation mag niet op basis van "no cure, no pay" worden aangeboden. Het honorarium van de mediator is dus niet afhankelijk van het resultaat. Meestal betalen beide partijen elk de helft van het overeengekomen uurtarief, maar het staat hen vrij om hierover andere afspraken te maken. In conflicten tussen werkgever en werknemer komt het voor dat de werkgever de kosten betaalt. In een dergelijk geval moet echter duidelijk zijn dat deze situatie de neutraliteit van de mediator op geen enkele wijze beïnvloedt. Dat wordt ook zo vastgelegd in de mediation overeenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend, dus partijen moeten zich daaraan houden.

Online Mediation

Bastian Mediation biedt u met ingang van 01 mei 2011 de mogelijkheid voor Mediation Online (MOL). De mediator van Bastian Mediation is aangesloten bij het NMI en NMv en getraind Certified Juripax Online Mediator.


Kortom: Mediation doet recht!